Conference venue

Keio Plaza Hotel Tokyo

2-2-1 Nishi-Shinjuku, Tokyo 160-8330, Japan (link to travel information)

Outlook of the venue, Keio Plaza Hotel Tokyo, seen from a main street (Gijido st.).